Privacyverklaring

Wijzig cookieinstellingen
Maart 2019

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen of via derden. In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan op de website midaswinkelcentrum.nl.

Over ons

Onze gegevens zijn:
Beheer Maatschappij van der Loo BV
Markt 10, 2e etage
5721 GE ASTEN
KvK: 17017785

Inleiding

In ons bedrijf zijn vertrouwelijkheid, veiligheid en zorgvuldigheid belangrijke begrippen. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en goed werkgeverschap betekenen bij ons ook dat wij volgens de regels omgaan met persoonsgegevens en privacy.

Hoe wij daarmee omgaan, leest u in dit document. Wanneer u van mening bent dat deze regels niet goed vermeld staan of worden nageleefd, dan verzoeken wij u dringend contact met ons op te nemen.

Vertrouwelijkheid

Binnen Beheermaatschappij van der Loo BV werken wij volgens de privacywet en regelgeving. Wij verwerken uw gegevens vertrouwelijk, veilig en zorgvuldig en respecteren uw rechten. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk zal niet onevenredig zijn. De informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens.

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze bestaande en potentiële klanten (bezoekers van onze winkels, huurders van onze woningen, winkels en bedrijfsruimtes), medewerkers en zakelijke relaties. Deze verwerking is noodzakelijk om onze klanten van dienst te kunnen zijn en onze werkzaamheden correct te kunnen uitvoeren. In bijzondere gevallen zullen wij uw toestemming vragen voor verwerking. Uw toestemming zal worden vastgelegd en bewaard. U kunt in beginsel gegeven toestemming weer intrekken.

Te verwerken persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen conform de AVG-richtlijnen. Daarnaast hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen.

Welke gegevens wij verwerken is afhankelijk van de rol die wij hebben, ofwel als verwerkingsverantwoordelijke of als verwerker. Voor situaties waarin wij zijn aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke hebben we de kern van ons beleid en de voorschriften vanuit de AVG waaraan wij ons houden, vastgelegd in een privacyverklaring. Deze verklaring is beschikbaar via onze website.

Verwerken voor en door derden

Wij maken gebruik van diensten van andere bedrijven. Dat valt onder onze verantwoordelijkheid. Wij sloten en sluiten met deze bedrijven verwerkingsovereenkomsten.

Voor onze BV’s Supermarkt Asten en Midas Markt vdLoo zijn wij franchisenemer in een franchiseformule. De franchisegever sloot met ons een verwerkingsovereenkomst. In beide gevallen is de franchisegever verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van deze overeenkomsten.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.
Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.
Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Social Media

Als u deelneemt aan social media als Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, enzovoort, dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en). Wanneer wij in dit kader persoonsgegevens verwerken, zijn wij ook gebonden aan dit privacy-beleid.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over gezondheid, politieke opvattingen en/of genetische gegevens verwerken wij niet, tenzij met uw toestemming of strikt binnen de grenzen van de wet. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming voor andere doelen willen verwerken, zullen wij u daar eerst opnieuw toestemming voor vragen.

Veiligheid

Wij spannen ons maximaal in om uw privacy te waarborgen. Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Zij hebben alleen toegang tot informatie die nodig is voor de uitoefening van hun functie. Wij dragen er zorg voor dat onze medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Ons computernetwerk en gebouw zijn beveiligd voor dit doel.

Datalek

In het geval dat, ondanks onze veiligheidsmaatregelen, persoonsgegevens in handen (kunnen) zijn gekomen van derden zonder toegangsrechten, zullen wij u direct informeren, alsmede de Autoriteit persoonsgegevens.

Uiteraard geldt de geheimhouding niet indien wij op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn om anders te handelen. Bijvoorbeeld indien we een bindend verzoek of opdracht hiertoe ontvangen hebben van een daartoe bevoegde instantie. Als we volgens de regelgeving de betreffende cliënt hiervan op de hoogte mogen stellen, zullen we dat (zo spoedig mogelijk) doen.

Rechten

U heeft altijd het recht toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij – na een positieve identificatie – uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming die plaatsvond vóór deze intrekking.

U hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw gegevens zijn omgegaan. Deze klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn, zullen we uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Wanneer wij alleen de verwerker zijn, zullen wij uw verzoek doorverwijzen naar de verwerkingsverantwoordelijke, die vervolgens uw verzoek zal behandelen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar kunt u indienen bij Dorthe de Jong, Markt 10, 2e etage, 5721 GE Asten, telefoonnummer 0493-692623 of per mail: privacy@beheervanderloo.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.